Generalforsamling 2019

Afholdes i Møllehuset, tirsdag den 24. september 2019 kl. 19:30

med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3.   Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4.   Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5.   Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering 
6.   Forslag fra bestyrelsen
7.   Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
      a.  Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. september 2019
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
      a.  Hans Henrik Thomsen, Knud Erik Johansen og Torben Aagaard Jensen er på valg
9.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
      a.  Henrik Hansen og Arne Pedersen er på valg
10.  Valg af revisor
11.  Eventuelt